Referat fra styremøte i Norsk 11:MOD klubb 24. januar 2005

 

Møtested:        Schweigårdsgate 63

Møtetid:           kl. 20.00-23.20

Til stede:          Halvor, Eyvind, Nina, Eli, Iver, Erlend

 

1.      Årsmøte

 

Agenda, sakspapirer, regnskap m.m. deles ut på årsmøtet. Kun sakspapirer over endringsforlag til statuttene og forslag til terminliste legges ut på www-sidene sammen med innkallelsen.

 

Forslag til agenda:

 

a)      Møteregistrering med utdeling av stemmesedler 1 stk. pr. båt. (ansvarlig: Nina)

b)      Velge ordstyrer og referent (ansvarlig: Iver)

c)      Godkjennelse av dagsorden

d)      Godkjennelse av protokoll

e)      Styrets beretning (ansvarlig: Halvor. Erlend skriver om seilkurs, Iver skriver om VM. Det åpnes for spørsmål etter beretningen)

f)        Vurdering av årsregnskap og forslag til budsjett (ansvarlig: Nina)

g)      Endringsforslag til statutter (ansvarlig: Erlend)

h)      Terminlisten (ansvarlig: Eyvind)

i)        Valg av styre

j)        Valg av revisor (ansvarlig: Nina)

k)      Fastsettelse av medlemskontingent (ansvarlig: Nina)

l)        Orientere om ISAF status og internasjonalt styre (ansvarlig: Iver)

m)    Eventuelt

 

Styrets forslag til de ulike punktene:

 

Endringsforslag til statuttene:

§1 Klubbens navn endres til ”Norsk 11 Meter klubb”. Internasjonalt navn foreslås til ”11:Meter One Design – Norway”

§3 pkt 2 endres til ”Kun båteiere har stemmerett, med en stemme pr. båt forutsatt godkjent betalt kontingent for foregående sesong”.

§4 Logo: Bruker logo som tidligere men endrer ”:MOD” med ”Meter”

§5 Endres til ”avgiften skal betales senest 30 dager etter årsmøtet”.

§6 pkt 1 endre ”4 styremedlemmer” til ”minimum 3, maksimum 6 styremedlemmer”.

§6 pkt 2 Styrets formann velges for 2 år av gangen.

§6 pkt 4 Styret har ansvaret for at det finnes en valgkomite, bestående av minimum 2 personer, som kommer med forslag til styrekandidater på årmøtet.

§8 pkt 3 Stryk ”hvert medlem”

§8 pkt 4 ”1. februar” erstattes med ”10 dager før årsmøtet”

§9 pkt 1 strykes. ”Stemmerett” strykes i overskriften til §9.

§9 pkt 2 ”5 båter” erstattes med ”30% av stemmeberettigede båter er representert ved sine eiere eller ved skriftlig fullmakt”

§11 pkt 1 tilføyelse ”i henhold til §8 pkt 4”

§11 pkt 2 tilføyelse ”gyldig generalforsamling”.

 

Medlemskontingenten holdes lik som i 2004, dvs. kr. 2000,-

 

Terminlisten:

Isbryter’n, 30 april (NC)

KNS vår regatta, 21-22 mai

Aker Brygge Cup 3-5, juni (NC)

Færder’n 10, juni (NC)

North Cup, 25 juni

Hankø RW, 30 juni - 3 juli (NC)

SM Championship, 8-10 juli (Strømstad, NC)

VM Arendal, 24-30 juli (NC)

NM Asker, 19-21 august (NC)

Oslo sf. høstcup, 3-4 sept

Nesodden HC, 24-25 sept (NC)

Uteligger’n, 8 Okt

 

NorgesCup’n (NC) består av 8 seilaser hvorav 6 er tellende.

 

Det nedsettes en valgkomite som kommer med forslag til nytt styre. Valgkomiteen foreslåes å bestå av Eyvind og Kåre Føyen.

 

Dato og tidspunkt for årsmøte: 16. mars kl. 18:30.

Sted: Dronningen

Halvor bestiller Dronningen.

Innkalling legges ut på nettet innen 16. februar

 

2.      Eventuelt

 

Halvor melder til North om at vi er positiv til seilsamling på Steilene 28-29 mai.

 

Nina henvender seg til KNS for å høre om de kan legge regelkurset sitt til KNS vår regatta hvor vi planlegger 11:Meter kurs (tilsvarende opplegg som i fjor)

 

Vi ønsker 11:Meter reklame på terminlisten. Halvor er ansvarlig for å utfordre reklamen. Stikkord: VM Arendal, NM, Regattakurs, www.11mod.info. Iver leter frem bilde fra Australia.

 

Styret ønsker å innføre VHF om bord i båtene under regattaene på Hankø, VM og NM.

 

VM komiteen v/Iver kontakter ISAF sin regelkomite for å få en tolkning av regel 4.1.1.2 i klassereglene.

 

VM komiteen går inn for plombering av akterstaget for å unngå at masten kan komme lenger frem enn 90 grader.

 

 

Eyvind (sign)